ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ФОНДАЦИЯ „ГАЛИ АЛЕКСИЕВА“

Добре дошли в страницата на Фондация „Гали Алексиева“ www.galialeksieva.com

Тази декларация има за цел да ви запознае с Политиката за поверителност при: събиране, използване, обработка и съхранение на вашите лични данни. Съгласно повелителните разпоредби на закона, принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, следва независимо от вашето гражданство или местопребиваване, и са съобразени с основни права и свободи, и по-конкретно — с правото на защита на личните данни. Принципите за защита на данните се прилагат по отношение на всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано.

Кои сме ние?

Ние сме Фондация „Гали Алексиева“. Фондацията подпомага развитието на деца и млади хора, като предоставя равни възможности въз основа единствено на тяхната борбеност, компетенции и съзидателност, в контекста на „Красотата и Любовта озаряват Света ни!“, и спонсорира тяхното творческо развитие и образование.

По смисълът на закона (Закон за защита на личните данни) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Фондацията е администратор на лични данни и обработва лични данни.

Декларираме, че ще използваме това си правомощие без да противоречим на повелителните разпоредби на закона, принципите които го съпътстват и добрите нрави.


Контакти с нас:

При възникнали въпроси във връзка с изложеното в настоящия документ, не се колебайте да отправите въпросите си на:
Имейл: info@galialeksieva.com


Принципна политика във връзка с защитата на личните ви данни:

Съгласно изискването на закона (Закон за защита на личните данни) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Общите условия и Политиката за защита на лични данни, имат за цел да ви предостави на разбираема и лесно достъпна форма, като използва ясен и прост език, правата ви при използване на предоставената ни информация. 


В този документ ще научите още:
 • Какви лични данни събираме?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • Какъв е срокът за съхраняване на предоставените лични данни?
 • Възможност за споделяне на вашите лични данни?
 • Промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

Понятието „лични данни“ е нормативно признато и определено по следния начина:

„всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.“


Какви лични данни събира и администрира Фондация „Гали Алексиева“?

С цел, ефективен достъп до уеб портала и услугите на Фондация „Гали Алексиева“, събира следната информация :

 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уебстраница - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата, градът и държавата от която посещавате сайта;
 • Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви;
 • Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;

Понятието „лични данни“ е нормативно признато и определено по следния начина:

„всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.“


С каква цел и на какво основание събираме вашите лични данни:

Като притежател на уеб портал, отразяващ целите на Фондацията и услугите, които се предлагат във връзка с тях, въз основа на законовото ни право и при спазване на определените в закона предпоставки, фондацията : събира, съхранява, предава, коригира, актуализира, изтрива, унищожава и всички други действия, които законът позволява във връзка с рационалното изпилване на предоставените от вас данни.

 • Фондация „Гали Алексиева“, обработва личните Ви данни на договорно основание, за да предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги.
 • Фондация „Гали Алексиева“, може да обработва личните Ви данни и след получено съгласие, което следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено, предоставено лично от Вас за целите на обработването. Съгласието би ще бъде необходимо като основание за обработка, в случай че не е налице друго основание. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при използване на формите за контакт на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и изпращане на писмо до посочения имейл info@galialeksieva.com
 • Фондация „Гали Алексиева“, може да обработва личните Ви данни и ако е необходимо да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните. Получените лични данни осигуряват бърз и лесен достъп до информацията и услугите предлагани на нашата платформа. Улеснява комуникацията между нас, осигурявайки ни свободата да общуваме на предоставени от нас и от вас инструменти за това (имейл, телефон, адрес, социални мрежи и др.). Създават възможността да ви изпращаме информация относно актуални или предстоящи събития във връзка с дейността на Фондацията.

Ние обработваме личните данни, които доброволно ни предоставите или които са събрани от нашата информационна система с цел:

 • предоставяне на пълна функционалност на Сайта
 • изпълнение на договорни ангажименти;
 • осъществяване на контакт в вас;
 • преследване на легитимен интерес, включително при правни спорове, упражняване или защита на правни претенции, събиране на вземания;
 • създаване на потребителски профил в Сайта;
 • абониране за бюлетини и известия;
 • публикуване на отзиви ;
 • изпращане на съобщения;
 • анализ на трафик, рекламни цели, системни отчети по дейността на уеб сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, предотвратяване на измами във връзка с плащания;
 • изпращане на уведомления за промени в политики, правила и общи условия и изпращане на системни известия и съобщения, свързани с ползването на Сайта;
 • за организиране на анкети, игри с подаръци, събития и промоционални кампании;
 • управление на плащанията, включително контрол за борба с измамите в случай на плащане с кредитни/дебитни карти;

Срок за съхранение и обработване. Начин на унищожаване:

Личните Ви данни се съхраняват в определените от закона срокове. В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. Ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията се унищожава. Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочени срок във всеки случай на наличие на законово задължение за Фондация „Гали Алексиева“, да направи това. Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до оттегляне на съгласието. Събраните от потребителите на сайта лични данни се съхраняват в електронен формат и/или на хартиен носител. Личните данни в електронен формат се подържат от дружества, предоставящи специализирани услуги в ИТ сектора. Достъп до личните данни имат само служителите, които имат нужда от такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти. С цел ограничаване на неправомерно използване на данните достъпът е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли. В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено чрез платформата на сайта ни мнение и коментар, то срокът за съхранение би могъл да е по-кратък, в зависимост от предоставения отговор и наличието на основание за съхранение на данните. При всяко положение ще съхраним данните за минимално необходимото време за изпълнение на целите на обработка.


Възможност за споделяне на вашите данни:

Фондация „Гали Алексиева“, винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните ви.


Фондация „Гали Алексиева“, се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение законови задължения или на поети договорни задължения. За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с вас е възможно „Фондацията, да разкрие личните ви данни на следните лица: - Дружества, предоставящи куриерски услуги; - Компанията, която предоставя ИТ услуги по поддръжка, свързани с тази уеб-страница. - Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка. Фондация „Гали Алексиева има право да предостави личните Ви данни на свързани държавни учреждения и структури, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с обработката на личните Ви данни за административни цели и нужди. Такива трансфери са допустими при стриктно спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.


Освен това, вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:


 • По Ваше изрично искане, т.е. по искане на физическото лице, предоставило данните;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;
 • В изрично предвидените от закона случаи;

Използване на Бисквитки (Cookies):

Когато посещавате Сайта, наши профили в социални мрежи и/или използвате наличните в Сайта функционалности и услуги, включително за създаване на потребителски профил и пазаруване, определени ваши лични данни могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове – т.нар. Бисквитки (Cookies) на вашето устройство.


Може да използваме данните ви за анализ на трафик, рекламни цели, пазарни проучвания и профилиране на потребителски групи, системни отчети по дейността на Сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, включително, но не само, при:

 • действия по създаване и администриране на потребителски профили
 • действия по идентификация и установяване на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване и дарения;
 • оценка на ефективността на рекламата;
 • предотвратяване на измами във връзка с плащания
 • управление на запитвания.

Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани и от трети лица (наши рекламни партньори, социални мрежи, партньори за анализ). Условията, при които тези трети страни използват бисквитки, както и данните, които те събират, за какъв срок, с каква цел и как можете да предотвратите или потвърдите това, са описани в съответните политики за използване на бисквитки на тези трети страни.


Повече информация за използваните от нас Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на Сайта може да откриете в нашите Общи условия за ползване на уеб сайт и Политика за употреба на бисквитки .

Права относно предоставените лични данни?

Съгласно българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Фондация „Гали Алексиева обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Фондация „Гали Алексиева ” коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@galialeksieva.com
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от ЗЗЛД и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване на личните Ви данни от Фондация „Гали Алексиева ” в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на: info@galialeksieva.com;

Задължени ли сте да ни предоставите Вашите лични данни?

Предоставянето на вашите лични данни няма задължителен, а препоръчителен характер. Достъпът до тях улеснява комуникацията между нас и отваря вратите на взаимността и доброто партньорство в името на просперитета на децата и каузите на фондацията. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от ваша страна, Фондация „Гали Алексиева ” няма да бъде в състояние да предостави своите услуги. Политиката за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго относимо законодателство. Тя има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и какви права имате във връзка с това.


Промени в Политиката за поверителност:

изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа. Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за поверителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни. По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб портала на Фондация „Гали Алексиева ”.
изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа. Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за поверителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни. По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб портала на Фондация „Гали Алексиева ”


Тази Политики за поверителност е приета със Заповед № 001/03.03.2022г. на Председателя на Върховния съвет и Председател на Фондация „Гали Алексиева ”, доц. д-р Ивайло Алексиев.